Tuyển dụng

Trưởng phòng kinh doanh 2024
Trưởng phòng kinh doanh có trách nhiệm phát triển và thực hiện tất cả hoạt động kinh doanh theo thị trường được giao. Trưởng phòng kinh doanh là người chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược nhằm tăng trưởng doanh thu mà vẫn đảm bảo mức độ hài lòng của khách hàng, đồng thời tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới.
CHUYÊN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ
-Tham gia vào việc lựa chọn kênh tuyển dụng đảm bảo nguồn nhân lực cho sự phát triển bền vững Công ty -Tham gia vào quá trình tuyển dụng nhân sự. -Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ nhằm tạo được sự gắn kết trong công ty, góp phần phát triển văn hóa doanh nghiệp theo định hướng của lãnh đạo công ty.