Vaginal Tightening

Odyssey - Fractional CO2 Laser
Hệ thống Fractional CO2 Laser Công nghệ Fractional linh hoạt, ổn định, đầy sức mạnh
Công dụng điều trị :
- Adjust the skin texture
- Scar, Acne Scars Treatment
- Skin Resurfacing
- Vaginal Tightening
090 550 7759